Trường Mở - Cộng Đồng Học Sinh Việt Nam

 Quên mật khẩu
 ??ng k
Tìm
Xem: 47955|Trả lời: 11

Ngh? lu?n x h?i v? ??c tnh trung th?c

Đăng lúc 9-12-2011 11:40:13 | Xem tất |Chế độ đọc
Khng trung th?c l m?t hi?n t??ng ta v?n th??ng g?p trong cu?c s?ng, n ? v ?ang di?n ra quanh ta, nh?t l trong l?p tr?. N tr? thnh m?t cch s?ng ph? bi?n. V?y trung th?c l g ?

Trung th?c l lun tn tr?ng s? th?t, tn tr?ng chn l, l? ph?i, s?ng ngay th?ng, th?t th v d?ng c?m nh?n l?i khi m?c khuy?t ?i?m.

Ng??i trung th?c l ng??i th?t th, ngay th?ng chn thnh trong cch ??i x? v?i m?i ng??i, lun nhn nh?n khch quan v? cc s? vi?c trong cu?c s?ng, lun tn tr?ng v b?o v? chn l, b?o v? l? ph?i.

Do v?y, ngay t? tu?i ?u th?, tu?i h?c tr, chng ta c?n ???c v t? b?n thn xy d?p, rn luy?n tnh trung th?c. Nh?ng ?y ? v?n cn nhi?u hi?n t??ng h?c sinh thi?u trung th?c. C? nhn vo cc gi? ki?m tra, cc k thi c?, hay t? h?i, mnh ? m?t l?n ni d?i b? m?, th?y c gio ch?a l r. ?y th? m nhi?u b?n cn r? r nhau, bao che cho nhau.

Ngoi x h?i c?ng v?y. Trong kinh doanh, trong cng vi?c, trong chnh tr? h? v?n th??ng l?i d?ng lng tin c?a m?i ng??i ?? tr?c l?i c nhn, l?a ??o ki?m ti?n hay tham nh?ng, che gi?u t?i c tr??c php lu?t. M?t d?n ch?ng ?i?m hnh d? th?y nh?t l trong khi nh n??c ?ang ph?i b?i th??ng cho ng??i dn mang g ?i tiu hu? th t?i ?ng Anh - H N?i cc cn b? ? khai kh?ng ln ??n hng nghn con g, v?t cc lo?i. H? l nh?ng cn b? ??i di?n cho dn, cho n??c m l?i thi?u trung th?c. R?i gian l?n thu?, ?n c?p b?n quy?n, khai t?ng thi?t h?i hay thnh tch, x? n gian l?n, d?i trn l?a d??i... Khng trung th?c chnh l nguyn nhn, m?m m?ng c?a cc tiu c?c x h?i, gy b?ng ho?i ??o ??c, lm m?t lng tin, xi mn ??i s?ng t?t ??p m?i ng??i ?ang chung tay xy ??p. B?i v?y c?n ph?i trung th?c, khng v ci l?i tr??c m?t m bn r? l??ng tm. Nh?t l nh?ng ng??i c?m quy?n ph?i l ng??i ch cng v t?, c??ng tr?c, th?ng th?n th m?i ??a ??t n??c v?ng m?nh ?i ln, ti?n t?i cng b?ng, dn ch?, v?n minh. R?i trong cc m?i quan h? h?p tc s?n xu?t kinh doanh, tnh trung th?c s? gip  c ???c lng tin ? m?i ng??i, t? ? c uy tn trong s?n ph?m. Thi?u trung th?c s? gy ra h?u qu? khng th? l??ng tr??c ???c. Nh?ng tai bi?n x h?i t? n?n lm hng gi? hay ng? ??c th?c ph?m, b?ng c?p gi?...h?n ai c?ng th?y.

Tnh trung th?c c?n ???c ch tr?ng gio d?c, rn luy?n ngay t? nh?ng ngy cn c?p sch t?i tr??ng m ?i?m ??u rn luy?n l thnh th?c v?i chnh b?n thn mnh. B?i v, Ph?i thnh th?t v?i mnh, c th? m?i khng d?i tr v?i ng??i khc (Uy-li-am S?ch-xpia).
Trung th?c l c?t li, xoay quanh n cn nhi?u ??c tnh khc m quan tr?ng nh?t l thi ?? th?ng th?n, tinh th?n, hnh ??ng d?ng c?m. Khng c ??c tnh ny, trung th?c ch? nh? c?a qu b? d?u kn. Th?ng th?n, d?ng c?m l?i ph?i chn thnh, kho lo. Nu khng trung th?c - th?ng th?n - d?ng c?m s? khng c tc d?ng ho?c b? h?n ch? tc d?ng. Ta nn rt ra m?t ?i?u : rn luy?n tu d??ng cc tnh t?t l r?t c?n nh?ng th? hi?n n trong x? th? cn quan tr?ng h?n.     

Ch?ng h?n, khng nh?t thi?t ta ph?i th? hi?n r, ?i lc ta c?ng ph?i c ?ng x? kho lo ?? trnh cho ng??i khc n?i ?au ??n v? m?t s? th?t ph? phng no ?. Ni nh? v?y c ngh?a l ta khng c?n ph?i c?ng nh?c, r?p khun m ph?i bi?t c? x? sao cho h?p l, h?p tnh.

??c tnh trung th?c l ?i?u m con ng??i, nh?t l con ng??i trong x h?i hi?n ??i c?n ph?i c, c?n ph?i ???c rn luy?n. V?y sao ta khng rn luy?n n ngay t? khi cn ng?i trn gh? nh tr??ng ?? khi ra ??i ta s? xem n l m?t trong nh?ng ?i?u c?n thi?t nh?t ?? b??c vo cu?c s?ng hi?n ??i ngy nay.

Ngu?n: Sch Nh?ng bi v?n ch?n l?c l?p 10, L?u ??c H?nh ch? bin

Cảm ơn

Số người tham gia 1 +2 +2 Thu lại Lý do
huynhozga147 + 2 + 2 Bi vi?t h?u ch

Xem tất cả


Thread Hot
[n thi ?H - C?] So snh Chi?n tranh ??c bi?t v Chi?n
[Lm v?n] Ngh? lu?n x h?i v? ??c tnh trung th?c
[Lm v?n] ?ng vai Tr?ng Th?y k? l?i truy?n An D??ng V
[Tri?t L Cu?c S?ng] 76 cu ni hay nh?t...!!
[V?n h?c Vi?t Nam] C?m nh?n v? thn ph?n ng??i ph? n?
[V?n h?c Vi?t Nam] Phn tch ?o?n trch Trao duyn (Truy
[L?ch s? Vi?t Nam] So snh C??ng l?nh chnh tr? ??u ti
[Lm v?n] Em hy ?ng vai Cm v k? l?i cu chuy?n T?m Cm
[Ti?ng Php] Le pass compos (Th Qu kh? kp)
[??a l Vi?t Nam] ??a l 7 vng Kinh t?
[V?n h?c Vi?t Nam] Phn tch nhn v?t anh thanh nin tro
[Ph? Thng] Vi?t l?i cu cho ngh?a khng ??i

 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 11:46:55 | Xem tất
?y l m?t bi ngh? lu?n x h?i, m?t v?n ?? nng trong th? gi?i h?c ???ng. Anh c th? vi?t theo dn sau :

A. M? bi:
- Kh?ng ??nh trung th?c l m?t trong nh?ng ??c tnh t?t ??p v c?n thi?t trong cu?c s?ng .
- B?n thn b?n l h?c sinh , b?n th?y trung th?c c?n thi?t cho vi?c h?c t?p v hnh thnh nhn cch c?a chnh b?n thn b?n th? no ?

B. Thn bi:
   1: B?n gi?i thch t? " trung th?c"
- V? ngh?a : l m?t ??c tnh t?t ??p c?a ng cha ta , l lng ngay th?ng , th?t th , khng gian d?i .
    T? ? kh?ng ??nh ?y l m?t ph?m ch?t v?n c c?a dn t?c VN c?n gi? gn v pht huy.

   2: Vai tr c?a trung th?c:
* Trong cu?c s?ng : ??c tnh c?n thi?t v?i con ng??i , gip ta c ???c thi?n c?m c?a m?i ng??i , d?n c ch? ??ng trong x h?i.

* Trong h?c t?p - thi c? : l ??c tnh m m?i h?c sinh c?n c ?? c hi?u qu? h?c t?p t?t nh?t , b?ng chnh l?c h?c c?a mnh , gp ph?n hnh thnh nhn cch sau ny .
T? ? b?n nh?n m?nh s? c?n thi?t c?a ??c tnh ny trong h?c t?p , l?y d?n ch?ng c? th? v? thi c? ?? CM hi?u qu? c?a trung th?c .

    3: K?t qu? c?a  " trung th?c ":
  - C l?i cho b?n thn b?n , gip b?n c th?c t?t trong h?c t?p , ???c th?y yu b?n m?n .
  - L hnh trang trong cu?c s?ng sau ny c?a b?n .
  - Gip b?n c th? ??a ra nh?ng l?i khuyn t?t nh?t v? " trung th?c " v?i b?n b .

4: Th?c tr?ng hi?n nay:
- Gi?i thi?u hon c?nh b?n ?ang s?ng v h?c t?p : k? nguyn c?a cng ngh? thng tin, con ng??i ta c th? khai thc d? dng m?i thng tin trong cu?c s?ng t? nhi?u ngu?n khc nhau. N?i m cc b?n h?c sinh c th? l?y d? dng tm t? li?u ph?c v? h?c t?p, nh?ng c?ng ??ng th?i d? dng bi?n nh?ng bi lm c?a ng??i khc thnh c?a mnh.

- Tnh khng trung th?c cn th? hi?n trong thi c?, khi m nh?ng tiu c?c v?n cn t?n t?i, d ngnh GD ? pht ??ng Phong tro 5 KHNG.

- Ngay t?i mi tr??ng h?c t?p c?a b?n,cn t?n t?i nh?ng v?n ?? g?
N?u b?n l ng??i c v?n hi?u bi?t XH r?ng, c th? l?y d?n ch?ng v? m?t s? v? b b?i l?n ???c bo ?i ??a tin, phn tch v bnh lu?n su h?n m?t cht, bi v?n s? hay v su s?c.

5: M?t s? bi?n php ??a ra ?? ch?m d?t th?c tr?ng thi?u trung th?c trong h?c t?p v thi c? hi?n nay.

C. K?t bi:
- Kh?ng ??nh " trung th?c " l ??c tnh c?n thi?t trong m?i hon c?nh v trong m?i th?i ??i .
- B?n thn b?n t? gi? , v?i t? cch h?c sinh , b?n nn pht huy tnh trung th?c trong h?c t?p v thi c? .

Cảm ơn

Số người tham gia 1 +2 +2 Thu lại Lý do
sua253 + 2 + 2

Xem tất cả

 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 11:52:51 | Xem tất
??t v?n ??:

- Trung th?c l m?t ??c tnh c?n ph?i c, quan tr?ng ??i v?i t?t c? m?i ng??i
- ??i v?i h?c sinh th ? l m?t ??c tnh cng quan tr?ng v ph?i ???c ??t ln hng ??u.
- Tuy nhin, ngy nay m?t b? ph?n h?c sinh ?ang m?t ?i ??c tnh ny trong h?c t?p v thi c?.
- S? trung th?c trong h?c t?p v thi c? c?a h?c sinh ngy nay l m?t v?n ?? c?n ???c bn lu?n v nhn nh?n m?t cch nghim tc.

Gi?i quy?t v?n ??:

- Trung th?c trong h?c t?p v thi c? m?i c th? ?? h?c sinh nhn nh?n ?ng n?ng l?c, ph?n nh ?ng k?t qu? h?c t?p c?a mnh v c h??ng ph?n ??u thch h?p.

- Cng v?i xu th? h?i nh?p v hi?n ??i ha, h?c sinh ngy nay tr? nn n?ng ??ng, t? tin v c ki?n th?c r?ng h?n, c ?i?u ki?n h?c t?p t?t h?n.

- Tuy nhin, m?t tri c?a n, m?t s? b? ph?n h?c sinh, do thi?u s? quan tm ?ng m?c c?a gia ?nh, do s? li cu?n c?a x h?i hi?n ??i ? tr? nn xao lng vi?c h?c t?p v ?? ??i ph v?i ki?n th?c h?n h?p c?a mnh ? nh tr??ng, h? ph?i gian l?n trong h?c t?p v thi c?.

- Gian l?n trong h?c t?p v thi c? l m?t vi?c lm khng th? ch?p nh?n ???c, v?n ?? s? nh? th? no n?u m?t h?c sinh r?i gh? nh tr??ng v?i m?t ki?n th?c h?n h?p nh?ng m?t k?t qu? c?ng khng ??n n?i t??
K?t thc v?n ??

- Kh?ng ??nh l?i v?n ?? ? bn lu?n.

- X h?i v ??c bi?t l ngnh gio d?c c?n c nh?ng bi?n php nghim tc h?n trong h?c t?p v thi c? c?a h?c sinh, ?nh gi ?ng, chnh xc n?ng l?c c?a t?ng h?c sinh, lun l?y cu "bc s? ch?a sai th ch?t m?t ng??i, nh?ng th?y c gio ch?a sai th ch?t m?t th? h?" de giao duc hoc sinh.

Ho?c em c th? l?y thm d?n ch?ng thm nh? sau"
Thi c? v?n l m?t khu quan tr?ng trong gio d?c ?? ?nh gi ki?n th?c c?ng nh? n?ng l?c c?a h?c sinh,trnh nh?ng tr??ng h?p khng h? hi?m trong x h?i ngy nay :"Ng?i nh?m l?p ","b?ng c?p gi?",...

Gian l?n trong thi c? x?y ra ? khng t b? ph?n h?c sinh ,d cho ? l nh?ng h?c sinh xu?t s?c .H?u qu? ? l do tc ??ng t? ?u m c?C th? l do b?n tnh ,c?ng c th? l do nh?ng tc ??ng t? bn ngoi -->m?c ?ch l ki?m ???c ?i?m s? cao,?i?m ph?y t?t,...c?ng c th? do p l?c no khc...

Tnh tr?ng h?c sinh gi?i "?o " c l? c?ng xu?t pht t? c?n b?nh qu c? c?a XH:"b?nh thnh tch".

"X h?i ta ni chung ln n, ph phn t? l? t?t nghi?p THPT l khng ?ng v?i th?c ch?t trnh ?? h?c sinh. Song, mu thu?n l?i n?y sinh chnh ? y?u t? ny. M?i gia ?nh ??u mong mu?n con em h? thi ?? t?t nghi?p v?i s? ?i?m cao nh?t. M?i ??n v? tr??ng h?c, ngnh gio d?c - ?o t?o cho ??n c?p t?nh hy v?ng th sinh tr??ng mnh, t?nh mnh ?? t?t nghi?p v?i t? l? cao nh?t. "

Trch d?n:

Tr??c h?t, ta hy xt ??n ? m?t phng thi. V? pha th sinh, vi?c h?c sinh ?i thi mang theo v s? d?ng ti li?u hi?n nay tr? nn kh ph? bi?n. Nh?ng n?m g?n ?y, n?u ai c d?p ?i ngang qua cc phng thi sau cc gi? thi, ch?c h?n b?t g?p r?t nhi?u nh?ng m?nh ph t ti li?u thu nh? n?m tr?ng xa ? cc phng thi hay cc dy hnh lang. H?c sinh ?i thi mang theo chng kh?p c? ng??i v ?i?u ? ? tr? thnh m?t phong tro. Gim th? b?t ???c b? ny th l?i c m?t b? khc. Nhi?u h?c sinh n? cn to t?n gi?u ti li?u vo trong c? th? ?? cc th?y gio coi thi khng dm khm xt v s? vi ph?m thn th?. Nhi?u h?c sinh, th?m ch l h?c sinh gi?i d ? thu?c bi nh?ng c?ng th? s?n ti li?u bn mnh ?? cho ch?c ?n h?n. V v?y, m?i c nh?ng tr??ng h?p nh?ng h?c sinh trung th?c l?i tr? nn kh ch?u v mnh b? thi?t thi so v?i nh?ng b?n h?c sinh c h?c l?c y?u h?n. Bi h?c trung th?c ? tr??ng thi ? m?t ?i tc d?ng.

V? pha gim th?, m?t tm l chung ???c hnh thnh cc em ? c?t cng h?c t?p 12 n?m ?n sch, khng n? lm kh d? cc em lm g, cu?i cng r?i c?ng s? ??u h?t ? m. Th? l n?y sinh tnh tr?ng coi thi d? di, cho qua vi?c th sinh mang vo v th?m ch s? d?ng ti li?u. C m?t s? tr??ng h?p, gim th? canh ch?ng thanh tra ?? cho th sinh chp ti li?u, th?m ch cn gi?i gip bi thi cho th sinh.Trch d?n:

Ni ?i c?ng ph?i ni l?i ,v? pha cc b?c gio d?c con em mnh d??ng nh? ch?a quan tm ?ng m?c ??n "gian l?n" trong thi c? v nhi?u khi l "n?i tay" b? qua cho nh?ng hnh vi thi?u trung th?c khi?n tnh tr?ng trn ngy cng di?n ra ph? bi?n h?n,tinh vi h?n.

"Nh?ng gio vin nghim tc th nhi?u khi c?ng ph?i chn tay tr??c p l?c x h?i, c?a ??a ph??ng, c?a ngnh hay n? nang c? lnh ??o H?i ??ng; ??ng th?i gio vin c?ng ph?i lo ??n b?o ton cu?c s?ng c?a mnh. ? c gio vin c tr?n ?n nh? ??i v ? coi thi qu nghim tc!

M n?u nh? c nghim tc th gim th? c?ng ch?ng ???c g, nhi?u khi b? ??ng nghi?p nhn v?i m?t con m?t e ng?i, d b?u. V?y th, gim th? khng l do g m khng ch?n m?t gi?i php an ton?!"

=>Ci vng lu?n qu?n c?a tnh tr?ng thi c? thi?u nghim tc c? th? ti?p di?n hng n?m m khng c l?i thot.

Đăng lúc 20-12-2011 20:30:00 | Xem tất
anh chi lam ho. e bai nay nhe'
DE BAI: ko noi nao` lanh. bang` bac' cuc. nhung noi lanh. nhat' la noi ko co' tinh` thuong
Đăng lúc 17-9-2012 22:37:40 | Xem tất
bai lam day du nhung thieu cu ca dap v thnh ng? . khng c ngh?a ?en ngh?a bng , ch?a c th? hon ch?nh ???c bi
Đăng lúc 19-4-2013 12:21:54 | Xem tất
hay qua ! cam on ban nha
Đăng lúc 19-4-2013 15:51:44 | Xem tất
co giao minh cung chep bai nay vao de van on tap kiem tra hoc ki ?o!
Đăng lúc 19-4-2013 21:06:12 | Xem tất
Đăng lúc 17-5-2013 22:08:03 | Xem tất
haiz
Đăng lúc 23-6-2013 20:45:50 | Xem tất

Đánh giá

^^  Đăng lúc 23-6-2013 20:48
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | ??ng k

Quy tắc điểm

Thnh vin vi ph?m|L?u tr?|Di?n ?n Tr??ng M?

GMT+7, 22-5-2015 18:29

Trang Chủ | Diễn Đàn | Blog Ôn Thi | Trắc nghiệm trực tuyến

Powered by Discuz! X3.2

Truongmo.com © 2011-2014

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách